Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczna

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Choszczno znajdują się 3 istniejące użytki ekologiczne zajmujące łącznie powierzchnię 81,28 ha:

  • Wapnickie Łęgi ze względu na specyficzne warunki ekologiczne a zwłaszcza stosunki wodne, teren pełni rolę lokalnej ostoi różnorodności biotycznej. Celem ustanowienia jest ochrona cennych przyrodniczo gatunków flory.
  • Gęsie Bagno rozległe trzcinowisko porośnięte pojedynczą wierzbą, enklawy mszarne. Celem ustanowienia jest ochrona ekosystemu i walorów przyrodniczych w postaci terenu wodno - błotnego będącego siedliskiem, żerowiskiem i miejscem odpoczynku dla ptactwa.
  • Czapliniec  rozległe trzcinowisko porośnięte pojedynczą wierzbą. Rozległy kompleks bagienny szuwarów.
    Celem ustanowienia jest ochrona istniejącego ekosystemu i walorów przyrodniczych w postaci terenu leśno- błotnego porosłego drzewami, krzewami i trzcinami, będącego lęgowiskiem oraz żerowiskiem dla ptaków.