Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Choszczno znajdują się 2 rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody „Dęby Sądowskie"
Rezerwat utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11.04.1985 roku (MP Nr7, poz. 60 z 1985 r.) o powierzchni 2,98 ha. Rezerwat położony w gminie Dolice, w  powiecie stargardzkim.

Celem ochrony w rezerwacie jest:

  • zachowanie śródpolnego kompleksu leśnego z dorodnym lasem liściastym o charakterze grądu subatlantyckiego Stellario holosteae - Carpinetum betuli z dominującym w drzewostanie dębem szypułkowym (Quercus robur) oraz towarzyszącym mu m.in.: bukiem zwyczajnym (Fagus sylvatica), wiązem szypułkowym (Ulmus laevis), grabem pospolitym (Carpinus betulus) i lipą drobnolistną (Tilia cordata);
  • ochrona stanowisk rzadkich i cennych gatunków roślin, grzybów i bezkręgowców

Rezerwat stanowi płat lasu z dobrze wykształconym okrajkiem, częściowo otoczony roślinnością nieleśną, wyróżniający się na tle krajobrazu. Na terenie rezerwatu występuje 36 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obwodzie powyżej 300 cm (jeden powyżej 700 cm), których wiek ocenia się na 320- 400 lat.

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 122/2006  Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 114/2006 r., poz. 2168).


Rezerwat przyrody „Skalisty Jar Libberta"
Rezerwat utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27.06.1995 r. (MP Nr33, poz. 405 z 1995 r.) o powierzchni 33,21 ha. Rezerwat położony w gminie Barlinek, w  powiecie myśliborskim.

Celem ochrony w rezerwacie jest:

  • zachowanie unikatowego na Pomorzu Zachodnim stanowiska czwartorzędowych form skalnych, utworzonych z piaskowców, zlepieńców spojonych węglanem wapnia, walorów krajobrazowych wąwozu kształtowanego przez erozję wodną i procesy stokowe;
  • zachowanie wykształconych, cennych siedlisk przyrodniczych wraz ze stanowiskami gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych.

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 69/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 108/2007 r., poz. 1870).