Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje pracą leśniczych, leśniczego szkółkarza, działu gospodarki leśnej, dla których ustala zakresy czynności. Ściśle współpracuje z inżynierem nadzoru, sprawuje nadzór nad całokształtem spraw związanych z certyfikacją gospodarki leśnej. Bierze udział w zwalczaniu przejawów szkodnictwa leśnego oraz ochrony mienia, poprzez współdziałanie w tym zakresie z Posterunkiem Straży Leśnej. Prowadzi sprawy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Koordynuje i sprawuje nadzór nad całością  zagadnień  związanych z edukacją leśną.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagadnień związanych z zagospodarowaniem lasu; użytkowania lasu, w tym gospodarki drewnem i użytków ubocznych oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Prowadzi sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów. Współpracuje z mediami. Prowadzi sprawy związane z gospodarką łowiecką. Czuwa nad zachowaniem wartości przyrodniczych i materialnych ekosystemów leśnych, stanem zdrowotnym i zabezpieczeniem lasów jako elementu środowiska geograficznego przed szkodami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych. Koordynuje działania w zakresie prewencyjnym i operacyjnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi sprawy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy.

Leśniczy bezpośrednio kieruje Leśnictwem. Do zadań Leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje także zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem.

Leśniczy szkółkarz swoje zadania wykonuje w Gospodarstwie Szkółkarskim. Prowadzi on całokształt spraw szkółkarskich, za które ponosi pełną odpowiedzialność.

Podleśniczy przydzielony do Leśnictwa podlega bezpośrednio Leśniczemu. Podleśniczy swoje obowiązki wykonuje w oparciu o szczegółowy zakres czynności, ustawę o lasach oraz Instrukcję ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.

Dział Finansowo – Księgowy prowadzi ewidencję finansowo-księgową i kontrolę formalno-rachunkową dokumentów. Sporządza plany finansowo – gospodarcze oraz dokonuje ich zmian. Rozlicza działalność gospodarczą i administracyjną na podstawie dokumentów przedstawionych przez działy merytoryczne. Fakturuje sprzedaż drewna i pozostałą sprzedaż. Prowadzi ewidencję magazynową. Prowadzi rozliczenia dotyczące ubezpieczeń majątkowych.

Sekretarz kieruje działem administracyjno – gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno – Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko ds. pracowniczych prowadzi całość spraw kadrowych i zaopatrzenia emerytalno – rentowego

Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie i wydaje w tym zakresie zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego. 

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.

Podział nadleśnictwa na leśnictwa. Nadleśnictwo Choszczno jest nadleśnictwem jednoobrębowym, podzielonym na 8 leśnictw: Recz, Sławęcin, Bralęcin, Dolice, Mogilica, Ziemomyśl, Wężnik, Płotno.