Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Choszczno znajdują się 3 Obszary Chronionego Krajobrazu:
 
Obszar Chronionego Krajobrazu – „C"- Barlinek
Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66/2009 r., poz. 1804).
Celem utworzenia obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego. Teren jest urozmaicony licznymi bezodpływowymi jeziorkami i rynnami polodowcowymi, obszar stanowi otulinę Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Obszar jest cenny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Do czynników nadających temu obszarowi wysokie walory krajobrazowe należą: doliny rzeczne, niewielkie oczka jeziorek śródpolnych, stawy rybne, rozległe połacie łąk i pól uprawnych jak również obiekty zabytkowe, parki wiejskie.
 
Obszar Chronionego Krajobrazu – „D"- Choszczno- Drawno
Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66/2009 r., poz. 1804).
Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Iny, częściowo pokryty lasem, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Grądowe Zbocza.
 
Obszar Chronionego Krajobrazu – „F"- Bierzwnik
Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Rozporządzenie nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 22 marca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 25/2005 r., poz. 497) .
Celem powołania obszaru jest ochrona wartości przyrodniczych i wypoczynkowo – rekreacyjnych. O walorach krajobrazowych terenu decydują głównie: jeziora, bogata rzeźba rynien glacjalnych, śródleśne torfowiska i łąki. Tereny te stanowią ostoje w odniesieniu głównie do herpetofauny i zwierzyny łownej. Obszar chronionego krajobrazu Bierzwnik charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi, w jego skład wchodzą porośnięte lasami równiny sandrowe poprzecinane rozległymi rynnami glacjalnymi z licznymi jeziorami.