Wydawca treści Wydawca treści

Obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Choszczno znajdują się:

Specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW (SOO):

  • PLH 320004  Dolina Iny koło Recza

Obszar o powierzchni 4471,8 ha. Obszar tworzy malowniczy krajobraz wysoczyzny morenowej poprzecinanej dolinami rzek, wąwozami i jarami. Tu znajdziemy najgłębsze i najbardziej aktywne hydrologicznie torfowiska źródliskowe i najbardziej rozległe na Pomorzu Zachodnim złoża torfu. Na obrzeżach dolin rosną natomiast gatunki ciepłolubne i związane z siedliskami napiaskowymi.

  • PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie

Obszar o powierzchni 20755,9 ha. Obszar zróżnicowany na dwie jednostki o odmiennej genezie, budowie geomorfologicznej i strukturze siedlisk:
„Źródliskowa dolina Płoni" – mająca charakter przełomowy głęboka dolina, przecinająca pasmo moreny czołowej marginalnej. Na zboczach i wąwozach dominują zbiorowiska lasów liściastych, głównie grądy środkowoeuropejskie, lasy mieszane i kwaśne buczyny.
„Basen Pra- Miedwia" – obejmuje obszar doliny Płoni i Krzekny w obrębie tzw. plejstoceńskiego zastoiska wodnego oraz moreny.
 

Obszary specjalne ochrony ptaków (OSO):

  • PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice

Obszar o powierzchni 16511,0ha. Obszar obejmujący w północnej części  duże mezotroficzne jezioro Miedwie, położone  na zachód od niego małe jezioro Żelewko i większe jezioro Będgoszcz, rzekę Płonię Kanał Płoński oraz w części południowo- wschodniej jezioro Płoń. Jezioro Miedwie jest najniżej położonym spośród jezior Polski. Wymienione zbiorniki otoczone są ekstensywnie uprawianymi łąkami oraz na południowym- zachodzie węglanowymi torfowiskami.

  • PLB 320008 Ostoja Ińska

Obszar o powierzchni 87711,0 ha. Obszar typowy dla krajobrazu postglacjalnego Pojezierza Ińskiego. Cechy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren, silnie rozczłonkowane lasy, liczne bagna i małe zbiorniki wodne. Bogatej morfologii odpowiada mozaikowe użytkowanie terenu.

  • PLB 320016 Lasy Puszczy nad Drawą.

Obszar o powierzchni 190279,10 ha. Obszar obejmuje większą cześć dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. W miejscach gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 metrów. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej.  Są tu liczne jeziora (największym z nich jest jezioro Ostrowieckie - 370 ha.) W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek obramowane wysokimi skarpami.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Łowiectwo

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Nadleśnictwo Choszczno wchodzi w skład V Rejonu Hodowlanego obejmującego Nadleśnictwo Choszczno i Nadleśnictwo Dobrzany. Rejon składa się z 19 obwodów łowieckich, które gospodarują na 176 776 ha, z czego 35 244 ha stanowią powierzchnię leśną, która wynosi 19,9% ogółu powierzchni obwodów. Z ogółu 19 obwodów, 5 to obwody średnie, 5 obwody słabe i 9 bardzo słabe.

Gospodarka łowiecka w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa prowadzona jest w 20 obwodach łowieckich. W 10 obwodach łowieckich, dzierżawionych jest 7 Kół Łowieckich, gospodarkę łowiecką nadzoruje Nadleśnictwo Choszczno. Obwód nr 217, 218, 250, 251, 254 podlega pod PZŁ ZO w Gorzowie Wlkp., obwód nr 219, 220, 222, 255, 256 podlega pod PZŁ ZO w Szczecinie.

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Choszczno prowadzona jest w oparciu o wieloletnie i roczne plany łowieckie. Nadleśnictwo ściśle współpracuje z kołami łowieckimi szczególnie w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich. Koła prowadzą uprawę poletek łowieckich o charakterze żerowo-zgryzowym oraz wykaszają śródleśne i przyleśne łąki.